سرمایه گزار

بایسل یکى از طرح هاى سودآور براى سرمایه گذاران بوده تا بتوانند در راستاى رونق بازار کسب و کار در حوزه املاک با اطمینان خاطر سرمایه گذارى نموده و با خرید و فروش املاک ارائه شده در این طرح ضمن برخوردارى از تضامین ملکى به سود قابل توجهى دستیابى داشته باشند.